Algemene voorwaarden Effectief Rouwen – Rouwinzicht

Dit zijn de Algemene voorwaarden van Effectief Rouwen – Rouwinzicht, hierna te noemen therapeut, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67859127. De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De complementaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Therapeut adviseert cliënt bij lichamelijke en psychische klachten altijd eerst de huisarts te raadplegen. 

Inhoudsgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
Artikel 5. Opzegging
Artikel 6. Overmacht
Artikel 7. Annulering
Artikel 8. Geheimhouding en privacy
Artikel 9. Klachten
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Artikel 12. Tarieven
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen 

Artikel 1. Definities
1. De therapeut: de natuurlijke persoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval Willy van Leeuwen, Besten van Brienenstraat 9, 2636 HP Schipluiden.
2. De cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van consulten.
3. De behandeling: therapeutisch consult voor rouwinzicht en ander persoonlijk inzicht. 

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de therapeut en de cliënt.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Bij de uitvoering van de behandelingen is sprake van een inspanningsverplichting van de therapeut. De therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De therapeut zal haar uiterste best doen om samen met de cliënt tot het gewenste resultaat te komen. Er kan echter geen geneeskundige garantie worden gegeven.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
3. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat cliënt is uitbehandeld.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij trajecten.
6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
2. De therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
3. De therapeut heeft ten alle tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten.

Artikel 5. Opzegging
Cliënt en therapeut kunnen ten alle tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie Artikel 7.)

Artikel 6. Overmacht
Indien de therapeut de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 7. Annulering
1. Afspraken dienen telefonisch of per voicemailbericht op werkdagen (maandag t/m vrijdag) minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.
2. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de therapeut eveneens 24 uur voor het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Artikel 8. Geheimhouding en privacy
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
2. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
3. De therapeut is wettelijk verplicht een dossier aan te leggen (WGBO). Dit dossier bevat persoonlijke gegevens, aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die therapeut, na expliciete toestemming van de cliënt, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
4. De therapeut doet haar uiterste best om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent onder meer dat therapeut zorgvuldig omgaat met de persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
5. De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
a. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met de expliciete toestemming van de cliënt.
b. Om gegevens van de cliënt te gebruiken voor het bijhouden van het cliëntenbestand.
c. Om gegevens van de cliënt te gebruiken voor de financiële administratie van de therapeut of zijn administrateur, om een factuur op te stellen, om het dossier actueel te houden en/of te verwerken.
6. De gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
7. De cliënt kan te allen tijde gegevens uit het dossier laten verwijderen. Een verzoek hiertoe stuurt de cliënt naar de therapeut. 

Artikel 9. Klachten
1. De therapeut behandelt eventuele klachten overeenkomstig onderstaande klachtenprocedure:
a. Klachten over de uitvoering van de behandeling moeten uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende behandeling schriftelijk gemeld worden aan de therapeut. Bij gebreke, waarna het recht van de cliënt, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
b. Bij de therapeut ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
c. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
d. Een klacht schort de verplichtingen van de therapeut niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
e. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de therapeut, zal de therapeut alles in werk stellen binnen haar vermogen om de cliënt tegemoet komen, maar niet meer dan door cliënt betaalde consulten vanaf dat moment tot een halfjaar terug.
2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via dit platform.

Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels een bankbetaling. Na afloop van een termijn van 28 dagen na factuurdatum is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente aan therapeut verschuldigd. Betaling van workshops en intensieve rouwdagen dient uiterlijk 24 uur voor aanvang op de bankrekening van de therapeut gedaan te zijn.
2. Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn van 28 dagen, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft therapeut zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door therapeut gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
4. Indien de zaak is overgedragen aan het door therapeut gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt therapeut zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door cliënt alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
5. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij de therapeut aansprakelijk wil stellen.
6. De cliënt is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de therapeut.
7. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal een halfjaar geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een consult of te worden gestaakt.
8. Indien de therapeut de cliënt doorverwijst naar een andere zorgverlener of behandelaar is de therapeut niet verantwoordelijk voor de behandelingen van deze andere zorgverlener of behandelaar. 

Artikel 12. Tarieven
1. De therapeut werkt in tijdblokken van minimaal 2 uren. Indien een tijdblok overschreden wordt zal de extra tijd evenredig het uurtarief in rekening gebracht worden.
2. Voor workshops en intensieve rouwdagen gelden specifiek vastgestelde tarieven.
3. De therapeut behoudt het recht de tarieven en tijden van behandelingen te wijzigen, echter nooit gedurende een door therapeut en cliënt overeengekomen traject.
4. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door therapeut worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.